Reklam
Reklam

ASYA İLE AVRUPA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYAN SANAYİ ÜLKESİYİZ

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 280 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında TBMM'inde bir konuşma yaptı.

ASYA İLE AVRUPA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYAN SANAYİ ÜLKESİYİZ
13 Ekim 2021 - 10:49
Baki Ersoy şunları söyledi: "Değerli milletvekilleri; 280 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine konuşma yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve ekran başında bizleri izleyen yüce Türk milletinin tüm fertlerini saygıyla selamlıyorum. 
    Görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle genel olarak vergi mükellefi vatandaşlarımızın vergiye uyumlarını gözetme, vergi güvenliğini artırma, yatırımları teşvik etme ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlama amaçlı değişiklikler yapılarak vergi usulünün ve uygulamasının kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda teklifle basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükelleflerinin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi hedeflenmektedir. Böylece yaklaşık 835 bin küçük esnaf ticari kazançlarının yıllık gelir vergisinden istisna tutulacak, beyanname vermeyecektir. Sosyal medya üzerinden gelir elde edenler ve mobil cihazlarla uygulama geliştirenler ile satış platformları üzerinden kazanç elde eden vatandaşlar Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açması suretiyle ve faaliyetlerine ilişkin tüm hasılatlarını bu hesap aracılığıyla tahsil etmeleri şartıyla gelir vergisinden istisna tutulacaktır. Bankalar bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan tutar üzerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaktır.
    Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edilecektir. Yıllık beyannameyle bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi ise şubat ve haziran aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle ödenecektir.
    Bir başka düzenlemeyle mevcut durumda mart ayında verilen, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinin işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden şubat ayında verilmesi öngörülmektedir.
    Teklifle cari vergilendirme dönemi içerisindeki üç, altı ve dokuz aylık periyotlar üçer aylık dönemler itibarıyla geçici vergi dönemleri olarak kabul edilmektedir. Cari vergilendirme döneminin ilk dokuz ayı, üçer aylık dönemler itibarıyla geçici vergi dönemleri olarak belirlenmektedir. Ayrıca ilgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık döneminin, geçici vergi dönemi kapsamında sayılmaması ve bu dönem için madde kapsamındaki mükellefler tarafından geçici vergi beyannamesi verilmemesi sağlanacaktır. Teklifle, Gelir Vergisi Kanunu'nda, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimiyle ilgili düzenlenen 121'inci maddede değişiklik yapılacaktır. Bu kapsamda, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmış olmakla birlikte, tarhiyatın kesinleşmemiş olması hâlinde de mükelleflerin anılan indirimden yararlanabilmeleri için yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda, yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmaması sağlanacaktır. Mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verebilmek için elektronik vergi daireleri kurulması amaçlanmaktadır. Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşların kendilerine yapılacak tebligattan daha hızlı bir şekilde haberdar olmasını sağlamak için tebligatların doğrudan yabancı ülkelerdeki Türkiye elçiliği veya konsolosluğu tarafından yapılması hedeflenmektedir.
    Değerli milletvekilleri, vergi daireleri tarafından, yıllık, yaklaşık olarak 10 milyon Türk lirası ilan masrafı yapılmaktadır. Bu sebeple, yapılacak olan ilanların 3.600 Türk lirasından fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, Gelir İdaresi Başkanlığının ve ilgili diğer kurumların resmî internet sitesi üzerinden de yapılması amaçlanmaktadır. Vergi dairelerince yapılan düzeltme işlemlerinde yetki devri yapılabilmesiyle ilgili dönemde bağlı olunan vergi dairesi tarafından yapılması gereken düzeltmelerin diğer vergi daireleri tarafından da yapılabilmesine izin verme ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Gelir İdaresi Başkanlığına yetki verilecektir. Vergi incelemesinin incelemeye yetkili olanların iş yeri adreslerinde yapılması ve incelemeye tabi olanın talep etmesi ve iş yerinin müsait olması hâlinde incelemenin iş yerinde yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Vergi incelemesine inceleme başlama tutanağı yerine, incelemenin konusunu ve incelemeye başlanıldığı hususunu içeren ve mükellefe tebliğ edilen bir yazıyla başlanılması öngörülmektedir. Ayrıca, vergi incelemesine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülebilmesi, yazı ve tutanakların elektronik ortamda düzenlenmesi ile defter ve belgelerin elektronik ortamda ibraz edilmesi konusunda izin verme ve zorunluluk getirme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecektir. Düzenlemeyle mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin kamu kurum ve kuruluşları tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığının Ticaret Bakanlığıyla müştereken veya kendisi tarafından belirlediği usul, esas ve süreler dâhilinde elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması veya defterlerin onaylanmasının Vergi Usul Kanunu uygulamasında tasdik hükmünde sayılması hedeflenmektedir.
    Son olarak, yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri konularda tasdik raporunun ilgili süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda mükellefe tebliğ edilmek şartıyla altmış günlük bir mühlet verilmesi ve bu süre içinde verilmesi hâlinde tasdik raporunun zamanında verilmiş sayılması sağlanacaktır.
    Değerli milletvekilleri, ülkemizde mesleki eğitim maalesef yıllarca birçok ailenin ve hatta eğitimcinin ön yargıyla yaklaşması sebebiyle hak ettiği yerlere gelememiştir. Son yılarda ise gerek Millî Eğitim Bakanlığınca gerek organize sanayilerin girişimleriyle yeniden gelişmeye başlamıştır. Bir ham maddeye yakın limanları bulunan ve Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan sanayi ülkesiyiz. Sanayide fark yaratarak dünyada adımızı duyurmalıyız. Peki, bunu nasıl yapacağız? Bu, ancak hedefe odaklanmış bir eğitim sistemiyle mümkündür. Bu anlamda tematik mesleki okulların sayısını artırmalı ve bu okulları destekleyecek her adımın arkasında durmalıyız. 2021 yılı itibarıyla, Türkiye'de 42 ildeki 66 organize sanayi bölgesi içinde 76 mesleki ve teknik lise bulunmaktadır. Bu okullarda toplamda 60.890 öğrenci öğrenim görmektedir. Seçim bölgem olan, Kayseri'mizin gururu olan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji ise yaklaşık 2.800 öğrencisiyle bu alanda ilk sırada yer almaktadır. Burada, eğitim-öğretim faaliyetlerine başarıyla devam edip Türkiye'de ve hatta birçok ülkeye örnek olan teknik kolejimiz benzeri okulların sayısının artması, eğitim sisteminin daha çok uygulamaya dayandığı okullarda çocuklarımızın yetişmesi ve kısaca sektörle mesleki eğitimin paralel olarak devam etmesi hem ülkemizin eğitim geleceği hem de sanayimiz açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bunun en büyük örneği Kayseri sanayisidir. Kayseri'de metale dayalı endüstrinin temeli Hava İkmal Bakım Merkezi ve orada açılan çıraklık okuludur. Kayseri'de tekstile dayalı sanayinin temeli Sümerbank Bez Fabrikasıdır. Bugün Kayseri ve Türkiye'nin sınırlarını aşmış olan mobilya ve çelik kapı sektörünün temeli, eski sanayideki küçücük atölyelerde hüner kazanmış ve bu hünerini Kayserililerde var olan girişimcilik ruhuyla birleştirmiş büyüklerimizdir. Dün Hava İkmaldeki çıraklık okulunu bitirenler, Sümerbank Bez Fabrikasında meslek öğrenenler, Kayseri'de sanayinin temellerini atmışlardır. Eski sanayideki küçücük atölyeler bugün devasa fabrikalara dönüşmüştür. Ben inanıyorum ki bugün mesleki okullarda eğitim gören çocuklarımız arasından da çok önemli sanayiciler çıkacaktır. Amacımız, akıllarında bilgi, ellerinde hüner olan nesiller yetiştirmektir. Bu yüzden ülkemizde mutlaka bir eğitim envanteri çalışması yapılmalıdır.
    Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz konusu teklifi olumlu değerlendiriyor, Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.


 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum